Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem kursów stacjonarnych oraz kursów online jest Monika Królikowska z siedzibą przy ul. 10 Lutego 11/25, 81-366 Gdynia, REGON: 472915449 NIP: 7261794474.
 2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod numerem telefonu +48 789 120 170 oraz adresem e-mail kontakt@akademia.hair-space.pl.

§2 Rejestracja i Udział

 1. Rejestracja na kurs odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Organizatora lub w formie pisemnej poprzez kontakt bezpośredni.
 2. Uczestnictwo w kursie staje się wiążące po dokonaniu przez Uczestnika pełnej opłaty za kurs.
 3. W przypadku kursów online, dostęp do platformy LMS zostanie udzielony po zaksięgowaniu wpłaty.

§3 Opłaty i Płatności

 1. Informacje o cenach kursów, formach płatności oraz terminach wpłat zostaną przedstawione Uczestnikowi w trakcie procesu rejestracji.
 2. Płatności przyjmowane są za pośrednictwem systemu PayU, PayU Raty, Paynow, BLIK, przelewu bankowego oraz innych form płatności elektronicznych akceptowanych przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, w przypadku czego uczestnikom przysługuje pełny zwrot wpłaconej kwoty.

§4 Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z programem kursu oraz ewentualnymi wymaganiami technicznymi dla kursów online przed jego rozpoczęciem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału osobie, która nie spełnia warunków określonych w programie kursu.

§5 Rezygnacja i Zwroty (kursy, szkolenia, ebooki)

 1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą kursu lub zakupionego ebooka. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i przesłana na adres e-mail Organizatora w terminie 14 dni od daty wystąpienia przyczyny reklamacji. Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania i poinformować Uczestnika o wyniku.
 2. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o udział w kursie lub zakupie ebooka bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Aby odstąpić od umowy, Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji w formie pisemnej. W przypadku odstąpienia od umowy, Organizator zobowiązuje się do zwrotu wszystkich otrzymanych od Uczestnika płatności, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku ebooków, ze względu na ich charakter cyfrowy i możliwość natychmiastowego pobrania, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Uczestnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy link do pobrania nie został jeszcze wykorzystany. Jeśli link do pobrania ebooka został aktywowany, odstąpienie od umowy jest niemożliwe.
 4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości ebooka, takie jak błędy w treści, problemy z formatowaniem czy trudności z dostępem do pliku, powinny być zgłaszane zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w punkcie 1.

§6 Prawa Autorskie i Własność Intelektualna

 1. Wszystkie materiały szkoleniowe są własnością Organizatora i są chronione prawem autorskim. Uczestnicy mogą wykorzystywać je wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych.
 2. Nie jest dozwolone kopiowanie, dystrybucja ani publiczne udostępnianie materiałów szkoleniowych bez zgody Organizatora.

§7 Certyfikacja

 1. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

§8 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników zgubione lub uszkodzone w trakcie kursu, ani za problemy techniczne uczestników związane z dostępem do kursu online.

§9 Postanowienia Końcowe

 1. Spory wynikające z realizacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym zobowiązuje się informować uczestników.

§10 Dane Osobowe

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją kursu.
 2. Organizator zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

§11 Dostęp do Platformy LMS

 1. Uczestnik uzyskuje dostęp do platformy LMS po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania poufności danych logowania do platformy LMS.

§12 Sprzedaż Ebooków

 1. Organizator oferuje uczestnikom kursów możliwość zakupu ebooków związanych z tematyką kursu.
 2. Ebooki dostępne są do zakupu poprzez stronę internetową Organizatora.
 3. Po dokonaniu zakupu i zaksięgowaniu płatności, Uczestnik otrzymuje link do pobrania ebooka. Link do pobrania jest aktywny przez 30 dni od momentu zakupu.
 4. Ebooki są dostarczane w formacie PDF i są zabezpieczone przed kopiowaniem i dystrybucją.
 5. Uczestnik ma prawo do korzystania z zakupionego ebooka wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych.
 6. Nie jest dozwolone kopiowanie, dystrybucja, ani publiczne udostępnianie treści ebooka bez wyraźnej zgody Organizatora.
 7. W przypadku technicznych problemów z pobraniem lub otwarciem ebooka, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem w celu rozwiązania problemu.
 8. Reklamacje dotyczące zakupionych ebooków można składać na zasadach ogólnych określonych w §5 Rezygnacja i Zwroty.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży ebooka bez podania przyczyny.
 10. Wszelkie spory wynikające z zakupu ebooków będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami §9 Postanowienia Końcowe.

§13 Zmiany w Regulaminie

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zmiany obowiązują od daty ich publikacji na stronie internetowej Organizatora.
top